Login

Use Facebook or an email

or

Forgot your password? Reset

Don't have account? Signup

Signup for free

Use Facebook or an email

or
By signing up you agree to the Terms & Conditions and Privacy & Policy

Reset password

Enter email to reset password

Already have account? Login
Don't have account? Signup
×

اینکوترمز چیست و چه فایده ای دارد ؟

 

 اینکوترمز چیست وچه فایده ای دارد؟

 

اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است اینکوترمز مجموعه ای از قواعد

بین المللی است که تفسیری آسان ازقوانین بین المللی را درخصوص شرایط خریدخارجی ارائه می نماید.برای هرچه آسان ترفهمیدن این اصطلاحات را درچهارگروه تقسیم بندی می کنیم: 

1- گروه E - نقطه عزیمت درمبدأ که به موجب آن فروشنده تنها باید کالا را در محل کار خود در اختیار خریدار گذارده وکلیه هزینه های حمل از درب کارخانه تا بندر و همچنین کرایه بین المللی برعهده خریدارقراربگیرد. EXW مخفف اصطلاح Ex Works

2- گروه F – فروشنده قسمت اعظم  کرایه پرداخت نکرده وبموجب آن مقررمی گرددکه  فروشنده کالا  را به شرکت حمل تعیین شده  از طرف خریدار تحویل دهد.

3- گروه C -  فروشنده قسمت اعظم کرایه را پرداخت می کند.  بر این اساس فروشنده موظف است قرارداد حمل کالا را بدون قبول مسئولیت منعقد کرده، بدون اینکه  خطر از میان رفتن  یا آسیب دیدن کالا را بپذیرد .

4- گروه D - نقطه ورود کالا که به موجب آنها فروشنده  هزینه ها  و خطرهای متوجه کالا را  تا رسیدن به مقصد تقبل می کند.

 

توضیحات:

1 - گروه E - نقطه عزیمت درمبدأ بوده و تنها شامل یک م