phone

بازرگانی مقامی بازرگانی مقامی بازرگانی مقامی بازرگانی مقامی

آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران

 


 آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران نمادی از واژه گمرک و در بردارنده مفاهیمی به شرح زیر است:‏
1-‏درآرم فوق به مفهوم واژه گمرک به اعتبار دروازه و دروازبان اقتصادی کشور توجه شده.‏
2‏-‏نو‏ار سبز به مفهوم ورود و صدور آزاد کالا است.‏
3-نوار قرمز به مفهوم ورود و صدور ممنوع و کنترل شده کالاست.‏
4-نوار سبز و قرمز با فضای سفید بین آنها نشانگر پرچم جمهوری اسلامی ایران است.‏
5-دو نوار سیاه در دوزاویه آرم، چهارچوب دروازه و بیانگر کنترل گمرکی و اعمال قانون است.‏
6-خطوط تشکیل دهنده آرم نمادی از حروف مقطع واژه گمرک می‌باشد.