CFR

قیمت کالا و کرایه حمل در بندر مقصد، CFR یا Cost and Freight نامیده می‌شود. در این نوع از قواعد اینکوترمز ، فروشنده باید کالا را در بندر مقصد بر روی کشتی به خریدار تحویل دهد و مسئولیت پرداخت کرایه حمل تا بندر مقصد و انتخاب شرکت حمل کننده بین المللی بر عهده فروشنده می‌باشد. باید بدانید در این قاعده انتخاب شرکت بیمه توافقی است و طرفین قرارداد می‌توانند با تصمیم خود، مسئولیت انتخاب شرکت بیمه را به خریدار یا فروشنده واگذار کنند؛ اما توجه داشته باشید در هر دو حالت پرداخت هزینه بیمه با فروشنده کالا است.