CIP

اصطلاح CIP یا Carriage and Insurance Paid To به معنای پرداخت کرایه بیمه و حمل تا مقصد تعیین شده می‌باشد و بسیار شبیه به نوع CPT از انواع اینکوترمز می‌باشد. تمام موارد و شرایطی که در قرارداد CPT بررسی کردیم، برای CIP نیز صدق می‌کنند با این تفاوت که در CPT انتخاب شرکت بیمه با توافق طرفین صورت می‌گیرد؛ اما در قاعده CIP هزینه بیمه و انتخاب شرکت به صورت اجباری بر عهده صادر کننده یا فروشنده می‌باشد.